کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی

نویسنده: admin | تاریخ: 11-07-1394, 16:22 | بازدیدها: 8 190

0
کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی
 
زبان فارسی
 
حسین اختر محققی
 
سال 1384
 
 

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی

 

 

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی

 

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی

 

فهرست مطالب

پيشگفتار

=======================================================================

فصل اول : آشنايي با محيط آزمايشگاهي

=======================================================================

بخش)1(- آشنايي با نكات ايمني و كاري در آزمايشگاه

بخش)2(-شنايي با وسايل و دستگاه هاي آزمایشگاهی

فصل دوم : آشنايي با سينتيك شيميايي

=======================================================================

آزمايش شماره ( 1)- بررسي تاثير ماهيت مواد بر سرعت واكنش هاي شيميايي

آزمايش شماره ( 2)- بررسي تاثير غلظت و ... بر سرعت واكنش هاي شيميايي

آزمايش شماره ( 3)- بررسي تاثير دما بر سرعت واكنش هاي شيميايي

آزمايش شماره ( 4)- بررسي تاثير كاتاليزور برسرعت واكنش هاي شيميايي

فصل سوم : آشنايي با روش هاي محلول سازي

=======================================================================

آزمايش شماره ( 5)- تهيه محلول از مواد جامد 49

آزمايش شماره ( 6)- تهيه محلول هاي رقيق از محلول هاي غليظ

فصل چهارم : آشنايي با روش هاي تيتراسيون

=======================================================================

آزمايش شماره ( 7)تيتراسيون مستقيم اسيد و باز

آزمايش شماره( 8)- تيتراسيون برگشتي اسيد و باز

 

فصل پنجم: آشنايي با روش هاي آزمايشگاهي توليد مواد

=======================================================================

آزمايش شماره ( 9)- تعيين وزن آب تبلور

آزمايش شماره ( 10 )- تهيه كرومات سرب

فصل ششم : آشنايي با مكانيسم هاي فيزيكي و شیمیایی

=======================================================================

آزمايش شماره ( 11 )- جانشيني نيترات نقره

آزمايش شماره ( 12 )- تهيه كربنات مس

فصل هفتم: آشنايي با آناليز كيفي مواد

=======================================================================

آزمايش شماره ( 13 )- شناسايي مواد با استفاده از كروماتوگرافي كاغذي

آزمايش شماره ( 14 )- شناسايي مواد با استفاده از معرف هاي شيميايي

پیوست

=======================================================================

پیوست)1(

منابع و

=======================================================================

فهرست منابع و


 

 
 
 
دانلوددر ادامه مطلب
 


موضوع: کتاب شیمی