فیلم آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی GC-MS

نویسنده: admin | تاریخ: 10-08-1393, 18:03 | بازدیدها: 9 331

0
فیلم آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی GC-MS
 
زبان فارسی 
 
 دکتر سید حسین هاشمی موسوی 
دانلوددر ادامه مطلب
 
 
 

 

 
 
 
دستگاه GC-MASS از دو قسمت GC(گاز کروماتوگرافی) و MASS(طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است. در این دستگاه GC و Mass جدا از هم نمی باشند و وارد کردن نمونه به دستگاه Mass از طریق GCانجام می گیرد، بنابراین در این دستگاه، فقط از نمونه هایی می توانیم طیف جرمی تهیه کنیم که بتوانیم به GC تزریق نمائیم، پس به طور عمده این دستگاه برای شناسایی و تعیین مقدار فراکسیونهای موادی است که حالت فرار دارند(مانند اسانسهای گیاهی که نقطه جوش پایینی دارند) و یا بواسطه ترکیب با برخی واکنشگرها و یا حلالهای خاص، امکان فرار بودن را می یابند. در دستگاه GC-MS اجزای یک مخلوط به ترتیب توسط یک ستون کروماتوگرافی از هم جدا می‌شوند و پس از حذف گاز حاصل، وارد منبع یونش طیف سنج جرمی می‌گردند و سپس، بواسطه تولید میدانهای الکتریکی پر قدرت، اقدام به شناسایی کمی و کیفی اجزای مخلوط بر اساس نسبت بار الکتریکی به جرم آنها می گردد

موضوع: فیلم